Bureau Straling Meten Bureau Straling Meten, gevestigd aan Overkroetenlaan 72, 4823 KA te
Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bureaustralingmeten.nl
Fazantstraat 4
4815 GE  Breda
+31625093007

Huub Smolders is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Straling Meten. Hij is te
bereiken via support@bureaustralingmeten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Straling Meten verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@bureaustralingmeten.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wijpersoonsgegevens verwerken
Bureau Straling Meten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van de betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten af te leveren
– Bureau Straling Meten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Straling Meten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Straling Meten) tussen zit. Bureau Straling Meten
gebruikt het programma Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Straling Meten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je kunt je te allen tijde
uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven nieuwsbrief’
te klikken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Straling Meten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau Straling Meten blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om
jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou opgegeven organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht
op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@bureaustralingmeten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie
van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bureau Straling
Meten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op verzoek reageren.
Bureau Straling Meten wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Straling Meten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via support@bureaustralingmeten.nl